Just saw this is owned by Nestlé. Theater experience ruined.

2021.10.24 15:59 ifeespifee Just saw this is owned by Nestlé. Theater experience ruined.

Just saw this is owned by Nestlé. Theater experience ruined. submitted by ifeespifee to FuckNestle [link] [comments]


2021.10.24 15:59 crazy-weirdpickel555 PikTober Day 23: Costumes

PikTober Day 23: Costumes submitted by crazy-weirdpickel555 to Pikmin [link] [comments]


2021.10.24 15:59 TheKijanaJr [WTS] Sangin Instrument/Triple Aught Design Merlin $600

[WTS] Sangin Instrument/Triple Aught Design Merlin $600 submitted by TheKijanaJr to Watchexchange [link] [comments]


2021.10.24 15:59 Saba_MiLorda_MEMER კიდე წამოვა და წამოვა (გთხოვ🙏🏻ვიდეოში მოახვედრე❤️)

კიდე წამოვა და წამოვა (გთხოვ🙏🏻ვიდეოში მოახვედრე❤️) submitted by Saba_MiLorda_MEMER to TMGSubmissions [link] [comments]


2021.10.24 15:59 cdillio I thought I would share my dinosaur tattoos. Samurai Deltadromeus and a Astronaut Raptor.

submitted by cdillio to Dinosaurs [link] [comments]


2021.10.24 15:59 ThrowAway237s [R] JavaScript code of rich text editor used on Google product forums until ~2017

Until approximately 2017, the Google product forums allowed styling posts with underline, text color and size, and text background color, perhaps also font type, implemented through a JavaScript-based WISIWYG rich text editor.
In ~2017, their text editor was stripped of most functionality, and custom colours and font sizes were removed from existing posts.
Does anyone have the JavaScript code of that legacy rich text editor? If anyone has downloaded a page from Google product forums back then, the JavaScript code might be contained in the _files subfolder.
Category: Lost content
submitted by ThrowAway237s to DHExchange [link] [comments]


2021.10.24 15:59 Pudd_420 What can I say

What can I say submitted by Pudd_420 to funny [link] [comments]


2021.10.24 15:59 ThiccThog MY NAME IS THOG @THOGALICOUS AND I NEED B&W CAMERA FILM

MY NAME IS THOG @THOGALICOUS AND I NEED B&W CAMERA FILM submitted by ThiccThog to RecRoom [link] [comments]


2021.10.24 15:59 Ok-West-7125 Howard's Operation

Sure seems like he wants to discuss this operation since he has brought it up like three times; the one that required his penis catheter? I have to admit I don't last through most shows anymore so maybe he did say what it was about? All I remember medically was his nose job but I don't think that requires a catheter...
submitted by Ok-West-7125 to howardstern [link] [comments]


2021.10.24 15:59 Trlckster69 What mid lane mages that are very balanced but hard to play?

Ive been maining twisted fate alot and got bored of him after 100 games. I want to find a new main but i can decide what to play.
submitted by Trlckster69 to leagueoflegends [link] [comments]


2021.10.24 15:59 Consistent-Map7989 Sınıftaki Vaziyet

Geçen gün din dersinde hoca adaletin tek başına yeterli olmayacağını, ne kadar adil olunmaya çalışılırsa çalışılsın bir eksiklik olacağını söyledi. Bunun için ilahi bir adaletin gereklilik olması gerektiğini söyleyecekti ve ÇAT! Hemen itirazlar yükseldi. Hocamız çoğunlukla başladı. Biri dedi ki (sözünü keserek ve alaycı bir tonla) "Hocam adalet sağlanamadığı için öyle zaten." diğeri de söz aldı ve başladı konuşmaya (yüzüne bakmadım ama giderek incelen ses tonundan konuşa konuşa kızarmaya başladığını sanıyorum) "Hocam Atatürk geldi laikliği getirdi ve din devlet işleri ayrıldı. Ama şimdi dinle devlet iç içe ve bu yüzden adalet yok." Dedim ki kendi kendime, sağ cahil ama, solun da kendini ifade edemeyeni, başkasına saygı duymayanı ve gericisi daha tehlikeli.
İlk olarak kardeşimizin söylediği kısmi olarak doğru. Atatürk geldi ve laikliği getirdi. Ama sonrası zırva.
Efendim Atatürk'ü bir devlet adamı olarak görmek salaklık olur. Kendisi bir bilim adamı. Öyle ki, devletin işleyişinde, sosyal hukukta vb.nde hep bilimsel yöntemlerle başarılı olmuştur. Ben Atatürk'ü Einstein'in asker versiyonu olarak görüyorum. Eğer devlet işlerine girmeseydi, çok önemli bilimsel işler başarırdı herhalde.
Her neyse, Atatürk sürekli ortaya yapacağı işler ile ilgili hipotezler atmıştır. Mesela q durumu için "x,y,z" kanununu ortaya atıyor. Daha sonra bunu kafasında kuruyor. Satranç oynar gibi kafasında oynuyor. Bakıyor ki ,sallıyorum, "x" kısmı hatalı. Hemen değiştiriyor. "a,y,z" yapıyor. Daha sonra bunu uygulamaya koyuyor. Diyelim ki beklenmeyen bir gelişme oldu ve bu q durumu için "a,y,z" kanunu sağlıklı çalışmamaya başladı. Hemen "a,y,z"yi "a,b,z" yapıyor. Hemen yürürlüğe koyuyor. Puzzle parçası gibi oturuyor yerine bu kanun/hipotez/her neyse. Bu şekilde koca bir puzzle'ı tamamlıyor.
Mesela, ilk başta Abdülmecid Efendi'yi halife yapıyor. Ama bakıyor ki İstanbul'dakiler adamı yüceltmeye başlıyorlar. Yani olması gerekeni idrak edememişler. Atatürk de biliyor ki kendisine bir şey olsa, devrimini tamamlayamasa veya kendisinin ölümünden bir süre sonra bu gibi eksik bıraktığı hastalıklı zihniyetler tekrar türeyecek. Devlet uzun ömürlü olamayacak. Hemen Abdülmecid'i yolluyor. Sürgün ediliyorlar. İyi ki de edilmişler. Düşünsenize belki de şu an Orhan OSMANOĞLU bu hükümetteki zafiyetten yararlanıp kendi etrafında bir yapılanma oluşturmuştu. Sonra uğraş Allah uğraş. Spatulayla felan kazımak gerekirdi bunları devletten. Sülük gibi yapışırlardı.
Neyse, konumuza dönelim. Adalet, asla ve asla tam olarak sağlanamaz. Mutlaka bir yerlerde bir yanlışı olur. Bakın, Amerika'da elektrik sandalyesinde idam edilen 15 yaşındaki siyahi çocuktan 70 yıl sonra özür dileniyor. Hem de mahkeme kurumu tarafından! En nihayetinde bizler insanız. Mutlaka kusurlarımız olur. Bugün bütün doğrularımızı bağladığımız bilim bile sürekli değişiyor. Çünkü nihai bilgi diye bir şey yok, en azından biz insanlar için.
Adalet kurumlarındaki insanlar kesinlikle siyasi vs. ideolojilere sahip olmamalı. Taraf tutmamalılar. Hiçbir alanda... ayrıca öyle rüşvettir felandır bilmem ne bunların zerresi bile tespit edilse bu görevliler hemen yargılanmalıdır. Hemen en ağır cezalara çarptırılmalıdır ki bu görevin kutsallığı fark edilsin. En başta sen dünyada adalet sağlayıcısın. Yani sen aslında Allah'ın bu kusursuz yargılayışını taklit etmeye çalışıyorsun. Elbette şeriat kanunları vs. var, bunlara benim sınırlı bilgim yetmiyor maalesef. Üstünde düşünmediğim, çalışmadığım şeyler hakkında yorum yapmam. Her neyse, siz anladınız umarım mevzuyu. Teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

eggredson
submitted by Consistent-Map7989 to boyabat [link] [comments]


2021.10.24 15:59 DailyComet Black Eyed Peas - Let’s Get Retarded

Black Eyed Peas - Let’s Get Retarded submitted by DailyComet to connectasong [link] [comments]


2021.10.24 15:59 enoughbutter Just finished the Essexe Main Quest line and...

Did anyone else feel kind of unsatisfied with the only resolution you could reach with this one?
I get that some of the resolutions can be messy, but this one also felt kind of unfinished.
Estrid was obviously the right person to rule, Bristan is a terrible leader who doesn't want to rule, he's already fighting with his supposed long lost love over the same issues he had with Estrid, and his new son has already run away, lol.
BUT off to Randvi to tell her the good news!

(Unless of course it continues at some point I haven't reached yet, in which case... :D)
((Also I guess I could go back and visit Bristan and see if things have settled down))
submitted by enoughbutter to AssassinsCreedValhala [link] [comments]


2021.10.24 15:59 arc_lich Z Dice 2 this is a project of my good friend Igor. Just want to share it

Z Dice 2 this is a project of my good friend Igor. Just want to share it submitted by arc_lich to DicePorn [link] [comments]


2021.10.24 15:59 Otherwise-Caramel371 As parents, would you be ok with your 15 year old hanging out with a same gender friend who was 20 years old? Why or why not?

submitted by Otherwise-Caramel371 to AskParents [link] [comments]


2021.10.24 15:59 Pardusco Mimic False Coral Snake (Erythrolamprus mimus) swallowing a Redback Coffee Snake (Ninia sebae)

Mimic False Coral Snake (Erythrolamprus mimus) swallowing a Redback Coffee Snake (Ninia sebae) submitted by Pardusco to HardcoreNature [link] [comments]


2021.10.24 15:59 alex_paranormaltv The Terrifying Night We'll NEVER Forget.. (Most Haunted)

The Terrifying Night We'll NEVER Forget.. (Most Haunted) submitted by alex_paranormaltv to SirSpooks [link] [comments]


2021.10.24 15:59 flashgoofed Opeth Elimination: Results (Megapost)

Orchid: Results:

 1. In Mist She Was Standing
 2. Requiem/The Apostle in Triumph (56%)
 3. Forest of October (44%)
 4. The Twilight is My Robe (47.1%)
 5. Under the Weeping Moon (27.8%)
 6. Silhouette (51.7%)
 7. Into the Frost of Winter (76.7%)

My favorite song: Forest of October
My least favorite song: Into the Frost of Winter

Morningrise: Results:
 1. To Bid You Farewell
 2. The Night and the Silent Water (71.4%)
 3. Black Rose Immortal (36%/73%)
 4. Advent (41.5%)
 5. Nectar (46.9%)

My favorite song: Black Rose Immortal
My least favorite song: Nectar

My Arms, Your Hearse: Results:
 1. Prologue/April Ethereal
 2. Demon of the Fall (60.3%)
 3. When (54.8%)
 4. Karma (43.8%)
 5. Madrigal/The Amen Corner (46.7%)
 6. Credence (34.2%)
 7. Epilogue (51.7%)

My favorite song: When
My least favorite song: Epilogue

Still Life: Results:
 1. The Moor
 2. Moonlapse Vertigo (63.5%)
 3. Face of Melinda (48.8%)
 4. Serenity Painted Death (43.8%)
 5. Godhead's Lament (34.1%)
 6. White Cluster (33.3%)
 7. Benighted (44.7%)

My favorite song: The Moor
My least favorite song: White Cluster

Blackwater Park: Results:
 1. Blackwater Park
 2. Bleak (58.3%)
 3. The Leper Affinity (48.9%)
 4. The Drapery Falls (45.1%)
 5. Dirge for November (62.1%)
 6. Harvest (43.2%)
 7. The Funeral Portrait (38.1)
 8. Patterns in the Ivy (66.7%)

My favorite song: The Drapery Falls
My least favorite song: Patterns in the Ivy
Deliverance: Results:
 1. Deliverance
 2. Master's Apprentices (56.5%)
 3. A Fair Judgement (64.7%)
 4. Wreath (56%)
 5. By the Pain I See in Others (44.2%)
 6. For Absent Friends (48.7%)

My favorite song: A Fair Judgement
My least favorite song: For Absent Friends

Damnation: Results:
 1. Windowpaine
 2. To Rid the Disease (51.7%)
 3. My Time of Need (58.1%)
 4. Hope Leaves (39%)
 5. Closure (31.1%)
 6. Death Whispered a Lullaby (34%)
 7. Ending Credits (41.4%)
 8. Weakness (60%)

My favorite song: To Rid the Disease
My least favorite song: Ending Credits

Ghost Reveries: Results:
 1. Ghost of Perdition
 2. Reverie/Harlequin Forest (55%)
 3. The Baying of the Hounds (57.6%)
 4. Beneath the Mire (57.5%)
 5. Isolation Years (44.2%)
 6. The Grand Conjuration (49%)
 7. Hours of Wealth (36%)
 8. Atonement (39.7%)

My favorite song: The Baying of the Hounds
My least favorite song: Hours of Wealth
Watershed:
Results:
 1. Hessian Peel
 2. Heir Apparent (50.7%)
 3. The Lotus Eater (51.6%)
 4. Burden (34.9%)
 5. Porcelain Heart (53.2%)
 6. Coil (39.6%)
 7. Hex Omega (34.3%)

My favorite song: The Lotus Eater
My least favorite song: Coil

Heritage:
Results:
 1. Folklore
 2. The Devil's Orchard (50.3%)
 3. Häxprocess (57.6%)
 4. Famine (38.2%)
 5. The Lines in My Hand (32.3%)
 6. I Feel the Dark (31.3%)
 7. Marrow of the Earth (28.1%)
 8. Heritage (27.3%)
 9. Nepenthe (28.6%)
 10. Slither (21.7%)

My favorite song: The Devil's Orchard
My least favorite song: Heritage

Pale Communion:
Results:
 1. Moon Above, Sun Below
 2. Faith in Others (65.9%)
 3. Eternal Rains Will Come (44.4%)
 4. River (45.7%)
 5. Voice of Treason (35%)
 6. Cusp of Eternity (64.5%)
 7. Elysian Woes (45.7%)
 8. Goblin (34.2%)

My favorite song: Moon Above, Sun Below
My least favorite song: Cusp of Eternity

Sorceress:
Results:
 1. Sorceress
 2. Strange Brew (56%)
 3. Chrysalis (63.2%)
 4. Will O The Wisp (34.2%)
 5. The Wilde Flowers (30%)
 6. Era (29.3%)
 7. The Seventh Sojourn (34.2%)
 8. Sorceress 2 (32.4%)
 9. A Fleeting Glance (22.9%)
 10. Persephone (29.4%)
 11. Persephone (Slight Return) (47.5%)

My favorite song: Sorceress
My least favorite song: Persephone (Slight Return)

In Cauda Venenum:
Results:
 1. All Things Will Pass
 2. Heart in Hand (67.4%)
 3. Dignity (60%)
 4. Universal Truth (35.2%)
 5. Next of Kin (42.1%)
 6. Continuum (38.1%)
 7. Lovelorn Crime (22.4%)
 8. Charlatan (24.2%)
 9. The Garroter (35.2%)
 10. Garden of Earthly Delights (68.2%)

My favorite song: Heart in Hand
My least favorite song: Garden of Earthly Delights


Winners:
 1. Blackwater Park
 2. Ghost of Perdition (52.3%)
 3. Deliverance (48.3%)
 4. The Moor (34%)
 5. Windowpane (48%)
 6. April Ethereal (34%)
 7. Hessian Peel (34.3%)
 8. Moon Above, Sun Below (53.3%)
 9. To Bid You Farewell (27%)
 10. All Things Will Pass (34.3%)
 11. Sorceress (27.8%)
 12. Folklore (28.3%)
 13. In Mist She Was Standing (38.1%)

Losers:
 1. Benighted (19%)
 2. Atonement (21.3%)
 3. Hex Omega (23.3%)
 4. Patterns in the Ivy (24.1%)
 5. Nectar (28.1%)
 6. Goblin (24.8%)
 7. Epilogue (25%)
 8. Slither (36.4%)
 9. Weakness (25%)
 10. For Absent Friends (60.5%)
 11. Garden of Earthly Delights (45.5%)
 12. Persephone (Slight Return) (61.9%)
 13. Into the Frost of Winter

My all-time favorite Opeth song: The Baying of the Hounds
My all-time least favorite Opeth song: Heritage

My album ranking:
 1. Ghost Reveries
 2. Blackwater Park
 3. Still Life
 4. My Arms, Your Hearse
 5. Morningrise
 6. Damnation
 7. Deliverance
 8. Watershed
 9. In Cauda Venenum
 10. Sorceress
 11. Orchid
 12. Pale Communion
 13. Heritage

Thank you all for participating in this tournament! And now the sun sets forever over my Reddit account. submitted by flashgoofed to Opeth [link] [comments]


2021.10.24 15:59 TheTailfox Dogecoin is the peoples crypto

submitted by TheTailfox to dogecoin [link] [comments]


2021.10.24 15:59 Lost_Tumbleweed_2203 MRHB's Liquidity Harvester

MRHB's Liquidity Harvester submitted by Lost_Tumbleweed_2203 to IslamicFinance [link] [comments]


2021.10.24 15:59 gsroukema How To Profit From A Market Sell-Off: Update To Original Video 9/30

How To Profit From A Market Sell-Off: Update To Original Video 9/30 submitted by gsroukema to DLAmarkets [link] [comments]


2021.10.24 15:59 eggraid11 Je comprends le point de vue, mais de dire que chaque agression est la plus grande agression de tous les temps discrédite plus que n'aide...

Je comprends le point de vue, mais de dire que chaque agression est la plus grande agression de tous les temps discrédite plus que n'aide... submitted by eggraid11 to Quebec [link] [comments]


2021.10.24 15:59 hoenzua Which are you railing?

Which are you railing? submitted by hoenzua to tightdresses [link] [comments]


2021.10.24 15:59 ninleyofficial you when you realized that everything you've done in your life leads up to death

you when you realized that everything you've done in your life leads up to death submitted by ninleyofficial to screenshotsofdespair [link] [comments]


2021.10.24 15:59 Randall090 This looks awesome and laggy at the same time

This looks awesome and laggy at the same time submitted by Randall090 to Worldbox [link] [comments]


http://cornodoro.ru